OK
LOGOWANIE

zapomniałem hasła

Regulamin Serwisu 1000dzieci.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu, funkcjonującego pod adresem www.1000dzieci.pl (dalej: Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej: Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Serwis 1000dzieci.pl przeznaczony jest dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i chorych. Nie określa się maksymalnego wieku dziecka prezentowanego w Serwisie.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 2
Definicje

 1. Fundacją jest Fundacja "JiM" z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 93-279), przy ul. Tatrzańskiej 105, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000127075, posiadająca numer NIP: 728-24-55-613 i numer REGON: 473070238. Fundacja ta jest fundacją w rozumieniu przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Fundacja jest  właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).  Fundacja posiada elektroniczny adres kontaktowy. W celu skontaktowania się z Fundacją należy wysłać e-mail pod adres: subkonta@jim.org.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, tj. w szczególności odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania, czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 3. Beneficjentem jest osoba, na której rzecz jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny stworzy w Serwisie Profil Użytkownika, w którym zamieści  informacje o potrzebach finansowych na jej leczenie i rehabilitację.
 4. Przekazującym jest każdy Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza środki pieniężne  na cele opisane w Profilach innych Użytkowników.
 5. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Fundację.
 6. Materiałami Użytkownika są wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, a w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy Regulaminu.
 7. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.1000dzieci.pl/rejestracja informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej, odrębnej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 8. Profilem Użytkownika jest  wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika dotyczące Beneficjenta, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
 9. Loginem jest adres e-mail podany w trakcie rejestracji w Serwisie.
 10. Umową jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 11. Usługami są wszelkie świadczenia Fundacji na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 12. Rozliczeniem jest księgowe wyodrębnienie dokonywane przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Beneficjenta, z rachunku bankowego Fundacji, zgodnie z celem szczegółowym wpłaty tych środków, wskazanym przez Przekazującego.
 13. Środkami Pieniężnymi są banknoty i monety oraz rozrachunkowe jednostki pieniężne krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunkach bankowych lub w formie lokaty pieniężnej.
 14. Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji oraz wszelkie załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

§ 3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  4. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§ 4
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane i informacje oraz Dane Osobowe – z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu - są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące  utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Fundację, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Fundacja może niezwłocznie zablokować lub usunąć Profil takiego Użytkownika, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,  polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Profili innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem,
  2. przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Fundacji, Użytkowników oraz innych podmiotów,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra osobiste  innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, pomawiających, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
 4. Użytkownik Serwisu w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Usług Serwisu i usunąć założony Profil Użytkownika, poprzez użycie opcji „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu do Serwisu na podstronie http://www.1000dzieci.pl/moje_dziecko, bez uprzedzania o tym Fundacji. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz swojego dziecka lub dziecka, którego jest opiekunem prawnym oraz na wykorzystanie wizerunku tego dziecka. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z Usług Serwisu i spowoduje usunięcie Profilu Użytkownika przez Fundację. Takie działanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieakceptowania bądź usuwania wpisów bądź całych Profili Użytkowników, w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości prezentowanych zdjęć i informacji, co do zasadności obecności w Serwisie oraz naruszania zasad współżycia społecznego, bez uprzedniego wzywania do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu.
 8. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do publikacji przysługują Fundacji lub osobom trzecim, które udzieliły Fundacji upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym Fundacji udostępnianie Materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.
 9. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 i 231 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.
 10. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Fundacji lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.
 11. Wobec każdego, kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, Fundacja lub inny podmiot, któremu one przysługują, są uprawnieni do dochodzenia roszczeń przysługujących im z tego tytułu.
 12. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.
 13. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w art. 115-123 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  oraz z tytułu naruszenia praw  wynalazczych, na podstawie i zasadach określonych w art. 303-310 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

§ 5
Rodzaje usług świadczonych przez Fundację

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Fundację,
  2. dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,
  3. zamieszczenie Materiałów Użytkowników w Serwisie,
  4. zbieranie Środków Pieniężnych  w postaci kwoty 1% podatku dochodowego oraz darowizn od osób fizycznych,  osób prawnych i innych podmiotów, na leczenie i rehabilitację  Beneficjentów, pod warunkiem, że działania podlegające finansowaniu są tożsame z celami statutowymi Fundacji,
  5. otrzymywanie newslettera,
  6. gromadzenie Środków Pieniężnych  na rzecz Beneficjentów na rachunku bankowym Fundacji i wypłata przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów środków finansowych na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu Użytkowników do wybranych Usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
 3. Fundacja nie pobiera żadnych prowizji ani opłat od Środków Pieniężnych zgromadzonych za pomocą Serwisu.

§ 6
Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Fundacji

 1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie Środków Pieniężnych na leczenie, terapię i rehabilitację Beneficjentów. Środki te pochodzą z 1% podatku dochodowego przekazanego przez właściwy Urząd Skarbowy ze wskazaniem celu szczegółowego zamieszczonego w formularzu pit Przekazującego.
 2. Środki Pieniężne wpłacone przez Przekazujących i zgromadzone przez Fundację od dnia aktywowania Profilu Użytkownika do ostatniego dnia okresu obowiązywania Umowy (przy czym, za dzień zgromadzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji), są  przekazywane na rzecz Beneficjentów w formie refinansowania poniesionych kosztów przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów.
 3. Informacje o stanie zgromadzonych Środków Pieniężnych są udostępniane przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów pod adresem e-mail: subkonta@jim.org., pod warunkiem wysłania zapytania z adresu e-mail, który jest Loginem danego Użytkownika. Fundacja do dnia 28 lutego każdego roku przekazuje przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów, w drodze korespondencji e-mail (na adres e-mail będący Loginem) informacje o kwocie pozostałych do wykorzystania zgromadzonych Środków Pieniężnych w uprzednim roku kalendarzowym na rzecz danego Beneficjenta.
 4. Beneficjent bądź jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny nie mogą gromadzić Środków Pieniężnych, pozyskanych za pośrednictwem Serwisu i poprzez narzędzia udostępnione w Serwisie na prywatnych rachunkach bankowych, lecz jedynie na wyodrębnionym w tym celu rachunku bankowym Fundacji.
 5. Gromadzenie Środków Pieniężnych na rachunku bankowym Fundacji na rzecz Beneficjenta  może odbywać się poprzez:
  1. wpłaty kwot 1% podatku, które Fundacja przyjmuje i wydatkuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).Na podstawie informacji otrzymywanej z Urzędu Skarbowego o celu szczegółowym przeznaczenia 1% podatku przez Przekazującego, Fundacja rozksięgowuje i dokonuje Rozliczenia pozyskanych Środków Pieniężnych na wskazane cele szczegółowe. Fundacja sporządza corocznie sprawozdanie z pozyskanych i wydatkowanych środków.
 6. Środki Pieniężne zgromadzone za pośrednictwem Serwisu mogą być przeznaczone na cele zgodne z celami statutowymi Fundacji. W szczególności mogą być przeznaczone na terapię, leczenie i rehabilitację Beneficjentów.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych rozstrzygane są na podstawie informacji dotyczącej sumy uzyskanej z tytułu 1% podatku dochodowego przekazywanej Fundacji raz do roku przez właściwy dla niej Urząd Skarbowy.
 8. Jednorazowa łączna kwota refundacji nie powinna być mniejsza niż 300 zł.
 9. Środki Pieniężne zgromadzone za pomocą Serwisu będą wypłacane jedynie wtedy, gdy koszty przedstawione do refundacji bądź pokrycia nie będą budziły wątpliwości pod względem rzetelności i celowości.
 10. Wypłata Środków Pieniężnych następuje po weryfikacji i akceptacji zasadności dokonanego wydatku przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, w postaci refundacji (całkowitej, lub częściowej) opłaconej przez niego faktury VAT/rachunku, a wystawionej na Fundację (zgodnie z danymi poniżej)

  Dane do faktury:
  Fundacja "JiM"
  ul. Tatrzańska 105
  93-279 Łódź
  NIP: 728-24-55-613

 11. Każda przesłana do refundacji faktura VAT musi zawierać na odwrocie następujące informacje, naniesione przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta:
  1. imię i nazwisko Beneficjenta oraz numer nadany przez serwis 1000dzieci, na rzecz którego są zbierane środki pieniężne za pośrednictwem Serwisu,
  2. opis informujący o celowości poniesionych kosztów,
  3. czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta.
 12. W celu uzyskania refundacji należy przesłać na adres siedziby Fundacji następujące dokumenty:
  1. potwierdzenie niepełnosprawności lub choroby dziecka (w formie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia od lekarza), obowiązkiem opiekuna jest aktualizacja orzeczeń o niepełnosprawności lub zaświadczeń o przewlekłej chorobie,
  2. wniosek o zwrot pieniędzy za opłaconą fakturę VAT/rachunek,
  3. oryginał opłaconej faktury VAT/rachunek,
  4. zalecenia specjalisty (lekarza, terapeuty, psychologa bądź pedagoga) do leczenia, terapii, bądź rehabilitacji, która ma zostać zrefundowana przez Fundację.
 13. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zapłatę za fakturę/rachunek bezpośrednio na konto sprzedawcy. W takim przypadku należy złożyć odrębny wniosek (wniosek o zapłatę- załącznik nr 3 regulaminu 1000dzieci) i przedłożyć go w terminie pozwalającym na dokonanie zapłaty zgodnie z fakturą/rachunkiem.
 14. Fundacja zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków pieniężnych na rzecz danego Beneficjenta w każdym czasie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w gromadzeniu środków pieniężnych  na rzecz danego Beneficjenta, a także w przypadkach wskazanych w § 4 ust. 3 i ust. 5-7 Regulaminu oraz w innych przypadkach skutkujących rozwiązaniem Umowy lub zablokowaniem Profilu Użytkownika.
 15. W przypadku nie wykorzystania Środków Pieniężnych zgromadzonych za pośrednictwem Serwisu  w poprzednim roku kalendarzowym, przez okres 24 miesięcy od przekazania informacji o ich wysokości, zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 4 niniejszego paragrafu, bądź w przypadku wystąpienia braków formalnych w dokumentach wskazanych w ust. 13 niniejszego paragrafu, środki te mogą być wykorzystane przez Fundację na inne cele statutowe Fundacji.

§7
Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz osoby nie dokonujące rejestracji w Serwisie.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://www.1000dzieci.pl/rejestracja.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. miejsce zamieszkania
   • miejscowość,
   • kod pocztowy,
   • ulica,
   • numer domu,
   • numer mieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. imię nazwisko dziecka na rzecz, którego będą zbierane środki pieniężne,
  6. schorzenie ww. dziecka,
  7. rok urodzenia ww. dziecka.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
 5. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Fundację w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
  5. zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Fundację Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
  6. jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Profilu Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Fundacji oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  8. zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie.
 6. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym.

§ 8
Materiały Użytkownika

 1. Fundacja umożliwia Użytkownikom zamieszczenie w swoim Profilu Materiałów Użytkownika.
 2. Zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności  wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, itp.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania  dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania tych naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 4. W przypadku, kiedy Materiały Użytkownika mogą być objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub z tytułu wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, przysługującej Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom i Fundacji nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik przez zamieszczenie ich wyraża  zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 9
Dane osobowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Fundacja przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Fundacji, jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na piśmie  na przetwarzanie Danych Osobowych w tych celach.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia lub zmiany.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych danych.
 7. W razie powzięcia przez Fundację wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych Fundacja (Administrator) może:
  1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
  2. zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,
  3. zablokować Profil Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
  4. nieodwracalnie usunąć Profil Użytkownika.
 8. W przypadkach wskazanych w pkt b-d, Fundacja może dokonać ww. działań bez uprzedniego wzywania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń. Usunięcie Profilu Użytkownika w ww. trybie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację w trybie natychmiastowym.
 9. W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem informacji, o których Użytkownik zadecyduje, że mają być widoczne dla innych Użytkowników. Fundacja nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 10. Fundacja może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10
Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Poza sytuacjami wskazanymi w § 4 ust. 3 i 7, § 8 ust. 3 i § 9 ust. 7 pkt b-d, Fundacja ma prawo do zablokowania lub  usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 2. Fundacja ma również prawo do zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub do zablokowania Profilu Użytkownika ze względu na otrzymanie podpisanego i wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. Usunięcie Profilu Użytkownika z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Fundację bez zachowania okresu wypowiedzenia  Usunięcie Profilu Użytkownika na podstawach wskazanych powyżej, może nastąpić po uprzednim bezskutecznym  wezwaniu Użytkownika przez Fundację do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Profilu równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Profilu danych.
 5. Fundacja archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Profilu Użytkownika a Fundacja ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Profil Użytkownika usunąć.
 7. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Fundacji pisemnie, podając swój Login i hasło identyczne z tym, jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym lub mailowo pod adresem: subkonta@jim.org. pod warunkiem wysłania e-maila z opcją potwierdzenia odbioru.
 8. Żądanie usunięcia Profilu Użytkownika wywołuje skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 5 Regulaminu, a Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Fundacji żądania, o którym mowa powyżej.
 9. Fundacja usuwa Profil niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także za utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Fundacji zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Fundacja zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 2. Fundacja nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.
 3. Fundacja nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
  1. treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  2. jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,
  3. sposób, w jaki Profile Użytkowników będą wykorzystywane przez Użytkowników,
  4. treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
  5. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  6. niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika,
  7. usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których ewentualnie będą korzystać Użytkownicy.
 4. Fundacja może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie  prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych innych podmiotów.
 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań, jakie Beneficjent lub Użytkownicy działający na jego rzecz przyjęli  na siebie w stosunku do Użytkowników, w zamian za otrzymane środki pieniężne.

§ 12
Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: subkonta@jim.org z opcją potwierdzenia odbioru lub listownie na adres siedziby Fundacji.
 3. Fundacja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Fundacji (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Fundację również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Fundacji na piśmie.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Fundację reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 8. Fundacja nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Beneficjentów lub Użytkowników działających na ich rzecz  powstała w związku z niewywiązaniem się ze zobowiązań, jakie przyjęli oni na siebie w stosunku do innych Użytkowników w zamian za otrzymane Środki Pieniężna.

§ 13
Zmiany Regulaminu

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o zmianach przez Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik nie wniesie zastrzeżeń zmian Regulaminu w formie pisemnej (droga elektroniczną lub tradycyjną) w terminie 7 dni od opublikowania Regulaminu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Fundację, jako dzień wejścia w życie zmian Regulamin.
 5. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, wówczas następują skutki analogiczne, jak w § 4 ust. 5
 6. Niezależnie od powyższego Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy w ww. trybie wymaga formy pisemnej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2013r. Ze zmianami.
 3. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący w danym czasie, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich w zakładce JAK WYPŁACIĆ. 
 4. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Fundacja zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Fundacją a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy miejscowo dla Fundacji sąd powszechny.

Załączniki do regulaminu w zakładce jak wypłacić:

Załącznik nr 1: Wniosek o refundację
Załącznik nr 2: Wniosek o zapłatę
Załącznik nr 3: Wzór prawidłowo wystawionej faktury
Załącznik nr 4: Koszty refundowane