OK
LOGOWANIE

zapomniałem hasła

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Subkont JiM.

1. Co to jest subkonto?

W licznych mailach z pytaniami o wpłaty z 1% rodzice często posługują się terminologią "subkonto mojego dziecka", mając na myśli indywidualne konto, dedykowane konkretnemu dziecku i powstałe w wyniku podziału konta podstawowego. Zgodnie z przepisami prawa środki z 1% podatku dochodowego są przekazywane fundacji przez urząd skarbowy na uprzednio wskazany przez organizację numer rachunku bankowego. Zidentyfikowanie, na które dziecko zostały przekazane pieniądze odbywa się na podstawie celu szczegółowego jakie podatnik wskazuje w formularzu pit. Na przełomie września i października roku podatkowego, w którym podatnicy składają deklaracje podatkowe, urząd skarbowy przekazuje na płycie CD informacje o przekazanych kwotach oraz celach szczegółowych, jakie wskazali podatnicy.

2. Kto może posiadać subkonto JiM?

Subkonto JiM można założyć dla każdej osoby niepełnosprawnej/chorej bez względu na wiek czy schorzenie. Osoby zakładająca subkonto JiM musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia. Subkonto mogą założyć jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kto może przekazać 1% podatku?

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

•    płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

•    płatnicy podatku liniowego

•    ryczałtowcy

•    osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)

•  osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości a więc wszyscy, wypełniający PIT-28,  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.Oblicz podatek należy wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) Wypełnij rubrykę  wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

 4. Jak przekazać 1% podatku?

Wpisz w niej następujące dane: Numer KRS: 0000127075 Fundacja JiM

Wypełnij również rubrykę dodatkowe informację, wpisując w niej:

Numer profilu Subkonta JiM oraz imię i nazwisko osoby której chcemy podarować 1% np. 1000 Jan Kowalski

 5. Jak prawidłowo powinna być wystawiona faktura podlegająca refundacji?

a. Wzór prawidłowo wystawionej faktury do refundacji znajduje się w zakładce dokumenty załącznik nr. 3 https://www.1000dzieci.pl/app_cms/files/647154.pdf

Fundacja "JiM"

ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź,

NIP 728-24-55-613

Wyjątkiem są faktury, które częściowo opłaca NFZ, MOPS lub PFRON, wówczas faktura może być wystawiona na dane podopiecznego.

  b. Na odwrocie konieczne jest podanie:

  • Imienia i nazwiska Beneficjenta oraz numer nadany przez Subkonta JiM, na rzecz którego są zbierane środki pieniężne,
  • opis informujący o celowości poniesionych kosztów,
  • czytelny podpis przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Beneficjenta.
6. Jaki rodzaj dokumentów potwierdzających wydatek pozwala na refundację?

a. Faktura/rachunek wystawiona na Fundację JiM. Na odwrocie z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dziecka nadanym przez Subkonta JiM,
b. Nota księgowa wystawiona na Fundację JiM. Na odwrocie z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dziecka nadanym przez Subkonta JiM,
c.  Wyjątkiem są faktury, które częściowo opłaca NFZ, MOPS lub PFRON, wówczas faktura może być wystawiona na dane podopiecznego.
d.    Nie są uwzględniane paragony fiskalne.

7. Jak można otrzymać wnioski o refundację/zapłatę?

a.  Wnioski o refundacje/zapłatę są do pobrania na stronie Subkonta JiM w zakładce dokumenty poniżej linki.
b.   W recepcji Fundacji JiM, gdzie składa się wnioski o refundację/zapłatę,
c.   W czasie konsultacji ze specjalistą ds. rozliczeń
d.   W Klubie Rodziców,

8. Jakie koszty mogą zostać zrefundowane ze środków uzbieranych na subkoncie?

Katalog kosztów objętych refundacją znajduje się w zakładce dokumenty, link poniżej:

https://www.1000dzieci.pl/app_cms/files/647155.pdf?k=1532074182

9. Do kiedy można składać wnioski o refundację/zapłatę ze środków uzbieranych z 1% podatku?

Wnioski o refundację/zapłatę można składać przez okres 24 miesięcy od chwili uzyskania informacji o ich wysokości.  

10. Czy zawsze fundacja wymaga oryginał faktury?

Wyjątkiem są faktury opłacane częściowo przez NFZ czy PFRON, gdzie oryginał faktury musimy dać do PFRONu. Obowiązkowo na kopii musi być pieczątka firmy wystawiającej z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 11. Jaki jest termin wypłaty refundacji/zapłaty?

Wypłata środków następuję w terminie 25 dni roboczych od daty ich złożenia w Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do dłuższego okresu rozliczania refundacji o kolejne 15 dni roboczych w okresach wzmożonego składania wniosków.

12. Co oznacza termin ważności faktury?

Faktury/rachunki w chwili składania do Fundacji nie mogą być starsze niż sześć miesięcy od daty ich wystawienia. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń, w którym zamykamy rozliczanie dokumentów z ostatnich sześciu miesięcy roku poprzedniego.

13. Dlaczego w regulaminie jest określona minimalna kwota refundacji?

Prosimy w ten sposób, aby nie wysyłać co kilka dni faktur np. na terapię logopedyczną po 40 zł, tylko zebrać faktury za kilka zajęć (np. z okresu miesiąca). Wówczas pozwala nam to na przyspieszenie wypłat refundacji. Jeżeli ktoś na subkoncie posiada mniej niż 300 zł, wtedy faktura może być mniejsza, na kwotę taką jak jest na subkoncie, ale może być też większa, zostanie po prostu zrefundowana do wysokości uzbieranych środków.

14. Czy mogę składać do refundacji dokumenty jeżeli nie posiadam jeszcze środków na subkoncie?

Dokumenty do refundacji mogą być składane wyłącznie jeżeli są już środki na subkoncie.

15. Kiedy mogę ubiegać się o zapłatę bezpośrednią do usługodawcy/sprzedawcy.

Dopuszcza się zapłatę za fakturę/rachunek bezpośrednio na konto sprzedawcy/usługodawcy. W przypadku, gdy kwota dokumentu jest równa lub wyższa niż 500 zł, a rodzic nie ma środków na samodzielne opłacenie faktury/rachunku. Wówczas należy złożyć wniosek o zapłatę - załącznik nr 3 regulaminu Subkonta JiM i przedłożyć go w terminie pozwalającym na dokonanie zapłaty zgodnie z fakturą/rachunkiem biorąc pod uwagę okres oczekiwania na wypłatę refundacji. Płatność bezpośrednia może być dokonana tylko i wyłacznie jeśli środki na Subkoncie pokrywają w całości kwotę do zapłaty z faktury. W przypadku przedstawienia do zapłaty bezpośredniej faktury pro forma rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia faktury właściwiej. Niedostarczenie faktury właściwej może wstrzymać refundację kolejnych dokumentów.

Płatności bezpośrednie są dokonywane za faktury wystawione przez polskie podmioty gospodarcze.

16. Kiedy będzie informacja o kwocie uzbieranej z 1% podatku?

Informacja o kwocie uzbieranej z 1% podatku zostaje przekazana około połowy października roku w którym składaliśmy zeznane podatkowe. Wówczas rodzic otrzymuje informację mailową o wpływie środków z 1% podatku na subkonto swojego dziecka.

17. Jak dowiedzieć się ile środków pozostało do refundacji?

Informacja o stanie zgromadzonych środków pieniężnych na subkoncie są udostępniane Beneficjentom, przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Beneficjentów wyłącznie po zalogowaniu się do Subkont JiM.

18. Zapomniałem hasła do logowania  jak mogę je odzyskać?

W sytuacji, gdy użytkownik zapomniał hasła do logowania na Subkonta JiM może poprosić o nadanie nowego hasła poprzez wysłanie maila na adres subkonta@jim.org z adresu mailowego zarejestrowanego przy zakładaniu profilu.

19. W jakich dniach odbywają się konsultacje w sprawie subkont?

Konsultacje ze specjalistą ds. rozliczeń odbywają się w siedzibie Fundacji JiM w pokoju nr 223e na poziomie 2 codziennie w godzinach 8-16.

20. Jak dokonać przelewu z zagranicy?

Przelewu z zagranicy można dokonać korzystając z poniższych danych:

 

IBAN: PL88 1240 2539 1111 0010 2766 0745
SWIFT: PKOP PL PW